Illustration: Arkitema Architects Illustration: Arkitema Architects
En artikel i Mitt i Sundbyberg har rubriken:
Stadsdelscentrumen i Rissne, Hallonbergen och Ör såldes till privata aktörer under förra året. Under 2018 kommer flera projekt i centrumen att ta fart.

Man frågar sig oroligt om planer finns att också sälja ut torget (=den öppna platsen mellan Signalfabriken och nya Resecentrum) till privata aktörer och skapa en lösning liknande den i Ör? Det är ju politiskt opportunt och bejakas av flera partier eftersom det är så lönsamt för kommunen. Några fastighetsbolag, till exempel Vasakronan har också presenterat förslag i den riktningen.

Planförslaget för stadskärnan skall beslutas i mars, varefter detaljplaner kommer att tas fram. Idag visar planförslaget höga byggnader, liknande de i Ör, på torget (husen 2,4, 8 och 16 på bilden på nästa blogginlägg).

Vi måste alla nu se till påverka planförslag och detaljplaner så att torget efter nedgrävningen blir en öppen trivsam plats med gröna ytor och låga paviljonger!
Läs hela inlägget »
Skuggor mitt på dagen midsommartid Skuggor mitt på dagen midsommartid
Under hösten har Sundbybergs politiker och tjänstemän arbetat med att ta fram ett reviderat förslag till planprogram för stadskärnan. En viktig unput i deras arbete var den samrådsredogörelse som Infrastrukturbolaget tagit fram och Kommunstyrelsen antagit. I den framgår tydligt att Sundbybergarna önskar se ett ljust, öppet torg i stadskärnan.

Efter vad vi föstått kommer det förslag som presenteras vid tre tillfällen med start tisdag 5 december att föreslå tre höga bygggnader (hus nummer 2, 4 och 8 på bilden) på torget. Skulle det genomföras kommer Sundbybergare inte att få någon sol på torget och besökare från Resecentrum (hus nummer 16) kommer att komma ut i skugga.

(Det här förslaget har beskrivits och diskuterats med olika partier under hösten. Materialet har dock inte gjorts tillgängligt då det förklarats som arbetsmaterial).

Ingenting är dock hugget i sten. Ännu. Kom och säg vad du tycker - lösning för sol och  grönt, ljust och trivsamt eller en med ständig skugga som är mer kortsiktigt ekonomisk lönsam för kommunen?

Ställ också gäna frågan om var torget är någonstans i modellen? Eller hur väl förslaget rimmar med de rekommendationer som Länsmuseet och Sundbybegs stadsmuseum ger om vikten att bevara och visa upp stadens intressanta historia?
Läs hela inlägget »
Några av politikerna på plats inför mötets början.
Några av politikerna på plats inför mötets början.
Som framgår av referatet från mötet i annat blogginlägg och i tidningsartiklar  var debatten livlig. Några för Nätverket viktiga punkter togs upp:

 Om bebyggelse på torget

Det förslag som nu presenteras för de politiska partierna innehåller två hus på torget och ett högt hus för studentboende som "omfamnar" Ikanohuset plus ett mycket högt, 12-14 våningar, stationshus. En sammanhängande yta bildas framför det som skall bli det nya stationshuset. På grund av de föreslagna hushöjderna kommer denna yta dock att ligga i ständig skugga, något som Nätverket visat i skuggstudier. När frågor ställdes till de politiker som var där (KD uteblev och C's representant hade insjuknat) noterades:
 • Byggnader på torget har inget eller ringa ekonomiskt värde för kommunen, det är inte av ekonomiska skäl som man föreslår byggnader på torget.
 • Skuggstudier skall göras i samband med detaljplanearbetet, man behöver inte ta hänsyn till sådana argument på det här stadiet i processen. Några trodde inte på Nätverkets skugggbilder.
 • Endast SD och V var tydligt emot bebyggelse på torget. Övriga partier svävade på målet förutom M som dessutom fortsatt menar att man måste tänka på ekonomin när man diskuterar torget.
 • Samtliga verkade överens om att ett studentboende skulle gynna tryggheten och ge liv åt torget, något som mest verkade vara ett tyckande utan empirisk förankring? Det störssta fördelen med studentbostäder verkade dock vara ett de inte kräver några parkeringsplatser, och sannolikt ger de också intäkter?
 • En del partier pratade om att man måste kunna blicka över torget från Järnvägsgatan mot de fina gamla husen på Landsvägen. Det kräver låg bebyggelse, sannolikt i ett plan.
 • På fråga varför man inte kunde skriva in i planförslaget att eventuella byggnader på torget inte får vara mer än ett (1) plan svarade flera partier att man inte vill låsa sig på det här tidiga stadiet utan att detta skall vänta till detaljplanearbetet.
 • På frågan om hur innevånarna kan vara säkra på att detaljplanen inte kommer att innebära förslag på höga byggnader på torget, kanske till och med utförsäljning av utvecklingen av torget som i Ör, Hallonbergen och Rissne så svarade de flesta svävande utom S. Peter Schilling förklarade att för att vara säker på det så måste man "lita på politikerna står vid sitt ord" och att S skulle komma att göra det. Tänkvärt minst sagt, inte minst inför valet.
Om det gröna stråket från stationshuset till Marabouparken

Nätverket hade inför mötet visat att det sannolikt inte blir mycket grönt över i detta stråk sedan alla trafikslag fått ta sitt nödvändiga utrymme. Det var dock en synpunkt som politikerna inte ville lyssna på eftersom det var alldeles för tidigt att uttala sig om det eftersom inte alla underlag, till exempel en trafikplan, fanns framme. Slutsatsen är att utsagan om ett "grönt stråk" bara kan ses som en ambition på det här stadiet och således ingen som helst garanti för en grön stadskärna.

Om den framtida processen

Från en mycket kompetent och erfaren person i publiken konstaterades att innevånarna inte kan påverka särskilt mycket från det att planförslaget är klart och beslutat. Man kan peta en del i samband med detaljplanearbetet, men det är NU i denna del av processen man kan påverka. Han hade också ett förslag att innan det reviderade planförslaget läggs fram för beslut skall staden bjuda in ett antal aktörer att ta fram förslag på torgets utformning, som innevånarna sedan kan tycka till om. Ett utmärkt förslag tyckte många, men det tycktes inte tas ad notam av politikerna.

Slutligen en reflektion. man avser att lägga fram ett färdigt underlag för beslut i kommunstyrelsen den 13 november = om femton arbetsdagar. Förhoppningsvis inser man innan dess att underlagen är för tunna och att man måste ta större hänsyn både till den opinion som finns och också till vad tunga remissinstanser som till exempel Länsmuséet skrivit, på uppdrag av staden, om det historiska värdet av torget.

Tack till alla, politiker och deltagare, som var där. Fortsättning följer, var så säker!
 
Läs hela inlägget »
En mötsdeltagare, Catharina Tunestad, lade upp följande beskrivning av mötet i Facebookgruppen Sundbybergsgruppen:

Var och lyssnade på debatten ikväll (som Sumpanbo) i Folkets Hus.
En debatt som "Nätverket för Trivsam Stadskärna" ordnat och lokalpolitikerna bjudits in till för att ge sina syn- och ståndpunkter.
Det märktes att frågan om bebyggelsens OMFATTNING i det berörda området i centrum - och HÖJDEN på den - är en het potatis, en fråga som berörde alla åhörarna på plats!
Några av politikerna vart mer el mindre utbuade vid några tillfällen, medan andra rev ned applåder för sina synpunkter (och medhåll) om ett större torg med mer grönska och plats för "möten" och olika aktiviteter.
En fråga som "Nätverket för Trivsam Stadskärna" synnerligen brinner för.
Själv passade jag på att lyfta frågan om planen att "smala av" just slutet av Järnvägsgatan, fr Starbäcksgatan och ned mot Duvbo/Ekbacken, där Stadens nuvarande skiss visar att den tänkta bebyggelsen kan komma skjuta i höjden, med mellan 5 till 8 våningar (eller fler) längs med sträckan.
Där Järnvägsgatan kommer bli som smalast kommer de nya husen att endast ha ett avstånd på ca 12 meter ifrån varann!
Det inser nog vem som helst att det inte blir mkt till ljusinsläpp och sol för oss framöver, som bor i de nuvarande fastigheterna längs denna sträcka - om planerna blir verklighet.
Vilket de tyvärr verka bli!
Jag uppmanar alla Sundbybergare, som älskar sin stad för vad den är - och vad den kan bli - att engagera er i frågan om den nya planen för stadskärnan!
Än är det inte helt försent.
Politikerna som var på plats ikv verkade ta visst intryck av oss invånare.
Och några av dem lite mer än andra.
"Nedgrävningen måste ju finansieras med bl.a många bostäder" var moderaternas mantra för kvällen.
"Därför måste det byggas mer på höjden" menade de.
Vid det som väntas bli det Nya Torget, intog dock alla de politiska representanterna en mer försiktig hållning när det gäller just höjden på bebyggelsen som kan tänkas bli aktuell där.
Vänsterpartiet och SD var eg de enda som mer tydligt tog avstånd för en bebyggelse med ex kommersiell verksamhet vid det nya tänkta Torget, som hellre ser utrymme för mer grönt och en liten "park", i linje med Nätverket för Trivsam Stadskärnas önskemål och den modell som de tagit fram.
Ett torg där det finns ordentligt med utrymme för olika lokala happenings och event.
Bilderna nedan (
finns på Facebook) visar Nätverkets modell av hur de tänker sig nya bebyggelsen vid avsmalningen av Järnvägsgatan (fr Starbäcksgatan och väster ut), samt plan för det nya Torget.
Den visar ett betydligt större utrymme för ett torg med grönska, och mer ljusinsläpp för oss som bor längre västerut på Järnvägsg mot Duvbo (genom att placera de nya tänkte husen mittemot med kortsidan mot gatan)!
Ingen som var med på mötet ikväll önskar en "stor, död torgyta" i betong, inte ens politikerna. Där var alla rörande överens.
Majoriteten verkar snarare vilja se ett större, grönt parkliknande torg med minimal bebyggelse (om ens ngn), utöver några enstaka lägre hus/paviljonger med caféer etc.
Någon Sbg-bo nämnde förslaget med "skapa små rum i rummet" av torget med små avgränsningar av träd, bersåer och likn, ngt som noterades av politikerna.
Moderaterna, Mp och Liberalerna har dock inget emot att fler hus byggs på nya Torget, utan tycktes mena att det räcker med ett mindre torg som kretsar kring den nuvarande fontänen utanför Signalfabriken och en bit upp mot nuvarande Järnvägsgatan, ungefär.
Ngt som mottags med flera ljudliga suckar och protester fr publiken/invånarna.
För vi är många som hellre vill se ett lite större torg, med mer uttalad grönska för att skapa bättre förutsättningar för trivsel, spontana mötesplatser och "intimitet" i stadsmiljön!
Det är väl inte att kräva för mkt, eller?
Moderaterna såg mest farhågor i för många buskar och träd. "Det kan påverka tryggheten, spec kvällstid.
Den aspekten måste vi ha med i det här" underströk de.
I klarspråk: gamla ölgubbar, knarkare, unga rånarligor och blottare kan komma att gömma sig bland buskarna och träden...hota tryggheten för oss "vanliga".
Visst, det är möjligt att så KAN ske - men ska denna "trygghets-reservation" fr moderaternas sida få beröva majoriteten av Sundbybergsbornas framtida möjlighet till en berikande grönska mitt i centrum?
Jag tycker personligen inte det!
Du som invånare bestämmer till stor del vad du vill ska komma ut av den här historiska utbyggnaden, med omfattande förändringar av Sundbybergs stadskärna.
Överlåt inte allt åt stadens tjänstemän, politiker och ritnings- och bygg-kåta arkitekter och byggherrar.
Då riskerar vi få monstruösa, fula byggnader som passar illa ihop med befintlig bebyggelse i centrum och igenbyggda torg, "dekorerade" med enstaka taniga buskar, hjälplöst utspridda för skapa trivsel på måfå!
Utnyttja din demokratiska rättighet att tycka till om nya Stadskärnan - innan det är oåterkalleligt försent.
Och slippa den obehagliga frågan fr era barnbarn i framtiden: varför ni bara tittade på, inget gjorde när Sbg:s centrum "ritades om"?
Och det gäller inte bara er som bor i centrala delarna - utan alla i kommunen!
Till sist: tänk en extra ggn på vilket parti du lägger din röst på inför kommande val.
Det kan ha större betydelse än vad du kanske tror...
Läs hela inlägget »

Om stadskärnan utformas enligt ligande förslag (2017-10-18) kommer, enligt politikerna, ett "grönt stråk" att skapas mellan nya stationshuset (nummer 24 på nedersta bilden) och Marabouparken. Den övre bilden illustrerar hur "grönt" det blir sedan man lagt in de trafikslag som beskrivs i planförslaget. Inte mycket yta kvar för aktiviteter, möten och rekreation, eller hur? Dessutom är det så att skuggan av den högre huskroppen i Signalfabriken når fastigheterna vid Järnvägsgatan även vid middagstid vid vår och höstdagjämning.Det innebär att hela bredden på "grönstråket" då ligger i skugga.

På den nedre bilden ser vi hur de föreslagna husen (2, 4 och 8) kastar så långa skuggor att man även vid middagstid på midsommar har svårt att hitta någon solig yta. Än värre är det förstås alla andra dagar på året.

Kanske har vi uppfattat förslaget fel? Några svar kommer säkert under kvällenss möte med politikerna på Folkets Hus klockan 18:00?

Tvärsnitt av "nya" Järnvägsgatan (Signalfabriken till vänster)
Läs hela inlägget »

Sundbybergs nya stadskärna är mycket intressant för fastighetsbolag, det vet vi, särskilt området närmats det vi kallar "Nya Torget". Vi får anta att Infrastrukturbolaget och Kommunstyrelsen blivit uppvaktade av många av dem och att trycket är hårt på att planförslaget skall ge utrymme för exploatering av detta område. Ett konkret exempel på det är Vasakonans "Ansökan om markanvisning i Sundbybergs Centrum" som skickades in till Kommunstyrelsens Mikael T Eriksson i mars 2016 och som sannolikt diskuterats sedan dess, kanske på fastighetsmässan i Cannes några veckor senare. I ansökan inleder Vasakronan med att "Visionen för det nya Sundbybergs Centrum är att skapa ett småskaligt centrum dominerat av bostäder men med stora inslag av kontor handel och service". Med detta sagt presenterar de ett förslag med ett femtonvåningars hus (se bilden ovan) på "Nya Torget" i direkt anslutning till Signalfabriken plus en påbyggnad av "Hemköpsshuset" med flera våningar anslutet med en överbyggnad över Järnvägsgatan till ett lika högt hus (se bild nedan). Läs gärna dokumenten; själva ansökan här, och om "Hemköpshuset" här.

Den här ansökan, liksom andra propåer från fastighetsbolag, är förstås viktig input till arbetet med det reviderade planförslaget. Inte minst på grund av de höga intäkter som de här byggnaderna skulle ge staden om planerna realiserades.

Är det så här vi vill ha det på och runt torget framöver? Läs och gör din röst hörd.

Läs hela inlägget »
Plankarta Sundbyberg 1898 Plankarta Sundbyberg 1898
Nyårsafton närmar sig och därmed 2017 året som startar det decennium som slutar 2027. Det är året då nedgrävningen av järnvägen planeras vara klar och den nya stadskärnan kommer att stå färdig för generationer framåt. Sundbyberg kommer att, som sig bör, vara rejält förändrat sedan staden grundades i slutet av 1800-talet.

Kommer staden att vara mera attraktiv och trivsam än den var då till exempel jag bosatte mig där för snart trettio år sedan? Skattar du dig lycklig över att ha satt ner bopålarna i Sundbyberg eller funderar du på att flytta nu när staden ändrar karaktär? Kommer småstadskänslan och trivsamheten som du värdesätter så högt att försvinna med all exploatering som görs? Själv valde jag, av olika skäl, att lämna Sundbyberg för en ö i Stockholms skärgård för snart tio år sedan, redan innan exploateringstakten var så hög som nu. Från där jag bor försöker jag påverka planeringen av nya stadskärnan så att åtminstone en del av småstadskänslan och det historiska arvet bevaras till kommande generationer. Personligen skulle jag mycket uppskatta om det gamla stationshuset kunde byggas upp på det "nya torget" för att minna om den plats där allting började - där Andaer Petter Löfström sålde de första tomterna.

Häromdagen fick Nätverket Trivsam Stadskärna ett brev från en medlem:
"Har tyvärr gett upp och beslutat mig för att flytta. Droppen var när man beslutade sig för att bygga ett till torn bredvid mig. Tråkigt att man flyttar till Sundbyberg då man önskar en "småstadskänsla" och Sundbyberg har bestämt sig för att bli ett till "mini" Stockholm. Önskar er all lycka till men tror tyvärr att politikerna och kommunalråd etc bara vill bygga överallt där det går och struntar i innevånarna.

Vad tycker du - planerar du att stanna eller flytta och i så fall varför? Hör gärna av dig!

Gott Nytt Decennium önskar jag, Mats Löfström, som skrivit detta blogginlägg!!
Läs hela inlägget »
Foto: Stockholms läns museum Foto: Stockholms läns museum

Stockholms läns museum har på uppdrag av Sundbybergs stad tagit fram en rapport som ett underlag till Sundbybergs nästa översiktsplan, vilken enligt uppgift ska vara klar vid årsskiftet 2017-2018. Rapporten är tydlig i sina rekommendationer att bevara småstadkänslan på samma sätt som samrådsmötena kom fram till. Läs gärna hela rapporten som du kan ladda ner här.

Om tidsbrist skumma då igenom nedan sammanfattade punkter som är ett urval från rapporten;


Riktlinjer för bevarande och utveckling (av stadskärnan)
 •  Bevara stadskärnans enhetliga hushöjd. Befintlig bebyggelse bör ej påbyggas.
 • Då järnvägen från början varit en förutsättning för Sundbybergs framväxt är den av stor betydelseför stadens identitet. När nuvarande spårområde grävs ner och däckas över är önskvärt att markområdet bevaras som ett öppet rum i stadsbilden, för att möjliggöra läsbarheten av stadens ursprung som stationssamhälle.
 • Önskvärt från kulturmiljösynpunkt är att ny bebyggelse i området får sin yttre utformning och våningshöjd anpassad till angränsande befintlig bebyggelse.
 •  Sundbybergs torg har sitt ursprung i ett salutorg och kunde med fördel åter upplåtas för handel, i större utsträckning än idag.
 • Undvik att järnvägen ersätts av en annan barriär, i form av storskalig bebyggelse utan anpassning till den befintliga bebyggelsens skala norr och söder om järnvägen.
 • Då Marabouparken anlades var målet att med hjälp av grönskan skapa ett slutet rum till skydd från den omgivande industrimiljön. Den slutna karaktären bör bevaras, även i förhållande till Bällstaån. Parken bör fortsatt upplevas som ett avskilt rum för vila och rekreation.
 • Nytillskott i närhet till Sieverts kabelfabriks stora byggnad bör hållas i en skala som inte överstiger f d kabelfabriken, för att slå vakt om industribyggnadens monumentalitet.
Läs hela inlägget »

I artikeln ”Maktspelet bakom exploateringen av Stockholm” den 23:e oktober i SvD beskrivs några skrämmande exempel på fult spel maktspel i Stockholms stad.

Saxat ur artikel:
I centrala Stockholm finns stora fastighetsekonomiska värden, och kommunala tjänstemän har att hantera aktörer med starka muskler. I det sammanhanget riskerar så kallade mjuka värden – omsorgen om stadsmiljön, arkitektoniska värden och medborgarnas offentliga rum – att väga lätt."

Och ett uttalande om att man på tjänstemannanivå beslutat att taket på Södra stationshuset skall sänkas för att få plats med ytterligare kontorsyta på den attraktiva adressen.

Så här kan det självklart inte få gå till, säger Catharina Gabrielsson, lektor på Arkitekturskolan som skrev sin doktorsavhandling om det offentliga rummet. De senaste åren har hon bland annat arbetat med ett forskningsprojekt om Södra stationsområdets struktur och arkitektur. Hon påpekar att stationsbyggnaden varit en mycket medvetet gestaltad postmodern byggnad i Stockholm, med den höga stationshallen som ett symboliskt viktigt rum.
Man får inte tumma på demokrati, rättssäkerhet och långsiktigt hållbar miljö.
Catharina Gabrielsson menar att ombyggnaden ska ses i ljuset av privatisering av gemensamma rum, cynisk stadsomvandling och maktutövning inom Stockholms stad. Hon ser hur ett hårt exploateringstryck tillåts gå ut över befintliga kvaliteter i centrala Stockholm.
Det är en extremt stark tendens i tiden att staden underlättar för en väldigt krass, fastighetsekonomisk exploatering av innerstaden. Och det sker på bekostnad av kulturhistoriska värden, miljövärden och människors tillgång till ett generöst offentligt rum.”


Läs och begrunda hur det kan gå när inte den demokratiska haspen är på.

Läs hela inlägget »
Gösta Alfvén talade om den hälsosamma staden med många exempel på vad som gör en stad värd att leva i. Han hade tagit sin cykel på pendeltåget ut till Sundbyberg och cyklat runt ocg funnit både fult och fint i staden.

Debatt uppstod om bilismens vara eller inte vara med tanke på tilgänglighet för alla. Det var redan uppenbart och blev än tydligare att en stor utmaning är att kunna mixa olika transportslag, inklusive "snabba cyklister i Lycra" på ett bra sätt i centrum.
 

Som sammanfattning av viktiga punkter att tänka på visades bilden till höger. Till den skall också fogas att Gösta vid flera tillfällen tryckte på att hus inte bör vara högre än fyra våningar och att innegårdar bör vara sådana att barnen är skyddade. På det sättet kan familjer släppa ut sina barn på gården och ha ögonkontakt med dem från lägenheten.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter