Arbetet med detaljplan nummer ett  (se bild och beskrivning längst ner) för stadskärnan har pågått några månader. Nätverket följer det aktivt, deltar i öppna möten och söker dialog med berörda tjänstemän och politiker. Nu senast var vi med på Trafikverkets samråd kring Mälarbanan den 2 maj. Läs bifogad rapport och ta del av många intressanta fakta och frågeställningar kring planerna. Vi fick också  bra samtal med Kristina Wikman, stadens projektledare för nya stadskärnan,  och fick att veta nu just nu arbetar man framför allt med ett stort antal utredningar och förstudier. Det gäller dagvatten, buller, risker, tekniska frågor kring höjd, bredd, trafik, ledningar med mera. Det är först efter sommaren som planen tar mer tydlig form men det är  bra om vi kommer in i dialog med tjänstemännen redan nu, menade Kristina.
 
Vi behöver bli fler som är aktiva i detta viktiga arbete! Ring gärna någon av de personer som finns med under ”Kontakter” om du har möjlighet och intresse av att delta. Nästa kända aktivitet är Trafikverkets nästa informationsmöte som är i allaktivitetshuset den 15 maj klockan 17:30.

Detaljplan nr 1 är det gulmarkerade på bilden. Den omfattar:
Hela området från Ekensbergsbron (plus perrongen på Solnasidan) i öster med Resecentrum/stationshuset och därtill området nellan Stationshuset och Signalfabriken som är indelat i tre delar; stationsplan, järnvägspark och salutorg samt därtill gröna stråket bort till Marabouparken i väster – alltså egentligen nuvarande Järnvägsgatan. Observera att området där Terracomhusen (Järnvägsgatans södra sida) står idag tillhör detaljplan nr 2.

Läs hela inlägget »

Måndagen den 12 mars tog Kommmunstyrelsen beslutet att anta det föreslagna planprogrammet för nya stadskärnan. Det är riktlinjerna för hur staden kommer att gestaltas efter det att järnvägen grävts ner.  Ett historiskt beslut med betydelse i sekler framöver.
 
Någon egentlig diskussion eller debatt föregick inte beslutet. En representant för SLP läste upp ett yrkande (se nedan) vars fyra sista punkter i allt väsentligt överensstämmer med nätverkets synsätt.  Någon debatt uppstod inte  och ingen yrkade bifall. Regina Kevius kommentera hushöjderna och  den uppskattade totala bostadsytan (BTA) som skall byggas .  Hon sa att hus har tagits bort vid torget och istället höjts i de västra delarna vid marabouparken samt själva stationshuset, men att hon inte räknat på ny snitthöjd. Hon kunde heller inte svara på en fråga om hur stor BTA som tagits bort jämfört med den planprogram som var ute på remiss. Däremot bekräftade hon att hushöjderna kommer sättas i detaljplanerna som tydligen planeras att vara klara någon gång 2020-2022.
 
Den enda som i övrigt hade något att säga om detta historiskt viktiga ärende var SD som poängtera att det var bra att det tycks ha blivit mer fria ytor och de yrkade att inga bostäder skulle vara på torget. På detta genmälde Stefan Bergström, Centern och ordförande i Exploateringsutskottet, att det inte planeras någon bebyggelse alls på torget, vilket ju är korrekt om man med "torget" menar det nuvarande torget och det gamla stationsområdet( del 1 och 2 i bilden ovan) . Sannolikt invände SD mot det planerade "studentboendet", men om det huset blev det ingen diskussion alls. Socialdemokraterna sa bara att de står helt bakom det av Alliansen framlagda förslaget. 

Nu börjar detaljplanearbetet. Då fastställs hur det kommer att se ut i Sundbybergs stadskärna fårn 2027 och i sekler framöver. Var med och påverka!

Läs hela inlägget »

Nätverket Trivsam Stadskärna ordnade en fest på torget för att vi lyckats påverka planförslaget för Sundbybergs nya stadskärna så att det idag finns hopp om att slutresultatet efter detaljplanerna kan komma att bli riktigt bra.

Kvällen till ära hade kung Bore beslutat sig för att hålla sig borta. Vi kunde glädjas åt många besökare vid bordet under tältet på torget, där man visade en nygjord helt aktuell modell av stadskärnan baserad på uppgifterna från det senaste planförslaget. Den väckte stort intresse inte minst illustrationen av hur delar av torget kommer att skuggas av byggnaden som sägs skall bli ett studentboende.

Stämningen var god både vid vårt bord och inne i Framtidspaviljongen där kommunen visade kartor och bilder ur planförslaget. Per Janse gav i inledningsanförandet en kort historik av nätverkets nu mer än tvååriga historia. Han konstaterade att arbetet har gett stora, påtagliga förbättringar av miljön på torget jämfört med det hiskeliga förslag som från början fanns och som de styrande länge med iver argumenterades för. Så sent som i höstas dök ju också upp, i viss hemlighet, ett reviderat förslag också det med mycket höga byggnader på torget. Efter protester från oss och andra är dessa nu borta sånär som på ”studenthuset” som bevisligen kastar otrivsamma skuggor på torgets yta. Så Pers varning om att det fortfarande finns mycket att göra och bevaka när detaljplanerna nu kommer igång är mycket berättigad. Frågetecken finns också för de höga husen norr om Marabouparken, som skall bevakas.

Därefter följde intervjuer med centerns Stefan Bergström och socialdemokraten Peter Schilling. Mikael T. Eriksson hade valt att inte ställa upp. Intervjuerna genomfördes i vänskaplig anda. De två politikerna var ense om det mesta förutom någon mindre skillnad i grundinställningen till hur nedgrävningen skall finansieras. Här vet vi dock sedan tidigare att kommunen svängt. Från ett oavvisligt krav på att exploateringsintäkterna skall täcka kostnaderna för nedgrävningen, till att nu mena att man givetvis skall sträva efter att sälja den nya marken så dyrt som möjligt. Skulle inte intäkterna räcka får man finansiera investeringen på annat sätt, till exempel med långfristiga lån eller genom att använda det överskott som finns i kommunen. Bergström gav också ett intressant svar på hur höga husen norr om Fabriksparken mot Järnvägsgatan kommer att bli. Han menade att de sannolikt inte kommer att bli högre än de på andra sidan gatan, vilket är en mycket stor skillnad från de tolvvåningstorn som stod som fyrtorn i det ursprungliga förslaget.  I vimlet syntes också representanter för V, SLP och SD så uppslutningen var god, liksom samtalstonen.  


Sammanfattningsvis var det ett värdigt firande av en liten men mycket viktig delseger på vägen mot det som har potential att bli Sveriges trivsammaste offentliga mötesplats och en stilfull entré till en stad full av charm och egen intressant historia.

Läs hela inlägget »
Illustration: Arkitema Architects Illustration: Arkitema Architects
En artikel i Mitt i Sundbyberg har rubriken:
Stadsdelscentrumen i Rissne, Hallonbergen och Ör såldes till privata aktörer under förra året. Under 2018 kommer flera projekt i centrumen att ta fart.

Man frågar sig oroligt om planer finns att också sälja ut torget (=den öppna platsen mellan Signalfabriken och nya Resecentrum) till privata aktörer och skapa en lösning liknande den i Ör? Det är ju politiskt opportunt och bejakas av flera partier eftersom det är så lönsamt för kommunen. Några fastighetsbolag, till exempel Vasakronan har också presenterat förslag i den riktningen.

Planförslaget för stadskärnan skall beslutas i mars, varefter detaljplaner kommer att tas fram. Idag visar planförslaget höga byggnader, liknande de i Ör, på torget (husen 2,4, 8 och 16 på bilden på nästa blogginlägg).

Vi måste alla nu se till påverka planförslag och detaljplaner så att torget efter nedgrävningen blir en öppen trivsam plats med gröna ytor och låga paviljonger!
Läs hela inlägget »
Skuggor mitt på dagen midsommartid Skuggor mitt på dagen midsommartid
Under hösten har Sundbybergs politiker och tjänstemän arbetat med att ta fram ett reviderat förslag till planprogram för stadskärnan. En viktig unput i deras arbete var den samrådsredogörelse som Infrastrukturbolaget tagit fram och Kommunstyrelsen antagit. I den framgår tydligt att Sundbybergarna önskar se ett ljust, öppet torg i stadskärnan.

Efter vad vi föstått kommer det förslag som presenteras vid tre tillfällen med start tisdag 5 december att föreslå tre höga bygggnader (hus nummer 2, 4 och 8 på bilden) på torget. Skulle det genomföras kommer Sundbybergare inte att få någon sol på torget och besökare från Resecentrum (hus nummer 16) kommer att komma ut i skugga.

(Det här förslaget har beskrivits och diskuterats med olika partier under hösten. Materialet har dock inte gjorts tillgängligt då det förklarats som arbetsmaterial).

Ingenting är dock hugget i sten. Ännu. Kom och säg vad du tycker - lösning för sol och  grönt, ljust och trivsamt eller en med ständig skugga som är mer kortsiktigt ekonomisk lönsam för kommunen?

Ställ också gäna frågan om var torget är någonstans i modellen? Eller hur väl förslaget rimmar med de rekommendationer som Länsmuseet och Sundbybegs stadsmuseum ger om vikten att bevara och visa upp stadens intressanta historia?
Läs hela inlägget »
Några av politikerna på plats inför mötets början.
Några av politikerna på plats inför mötets början.
Som framgår av referatet från mötet i annat blogginlägg och i tidningsartiklar  var debatten livlig. Några för Nätverket viktiga punkter togs upp:

 Om bebyggelse på torget

Det förslag som nu presenteras för de politiska partierna innehåller två hus på torget och ett högt hus för studentboende som "omfamnar" Ikanohuset plus ett mycket högt, 12-14 våningar, stationshus. En sammanhängande yta bildas framför det som skall bli det nya stationshuset. På grund av de föreslagna hushöjderna kommer denna yta dock att ligga i ständig skugga, något som Nätverket visat i skuggstudier. När frågor ställdes till de politiker som var där (KD uteblev och C's representant hade insjuknat) noterades:
  • Byggnader på torget har inget eller ringa ekonomiskt värde för kommunen, det är inte av ekonomiska skäl som man föreslår byggnader på torget.
  • Skuggstudier skall göras i samband med detaljplanearbetet, man behöver inte ta hänsyn till sådana argument på det här stadiet i processen. Några trodde inte på Nätverkets skugggbilder.
  • Endast SD och V var tydligt emot bebyggelse på torget. Övriga partier svävade på målet förutom M som dessutom fortsatt menar att man måste tänka på ekonomin när man diskuterar torget.
  • Samtliga verkade överens om att ett studentboende skulle gynna tryggheten och ge liv åt torget, något som mest verkade vara ett tyckande utan empirisk förankring? Det störssta fördelen med studentbostäder verkade dock vara ett de inte kräver några parkeringsplatser, och sannolikt ger de också intäkter?
  • En del partier pratade om att man måste kunna blicka över torget från Järnvägsgatan mot de fina gamla husen på Landsvägen. Det kräver låg bebyggelse, sannolikt i ett plan.
  • På fråga varför man inte kunde skriva in i planförslaget att eventuella byggnader på torget inte får vara mer än ett (1) plan svarade flera partier att man inte vill låsa sig på det här tidiga stadiet utan att detta skall vänta till detaljplanearbetet.
  • På frågan om hur innevånarna kan vara säkra på att detaljplanen inte kommer att innebära förslag på höga byggnader på torget, kanske till och med utförsäljning av utvecklingen av torget som i Ör, Hallonbergen och Rissne så svarade de flesta svävande utom S. Peter Schilling förklarade att för att vara säker på det så måste man "lita på politikerna står vid sitt ord" och att S skulle komma att göra det. Tänkvärt minst sagt, inte minst inför valet.
Om det gröna stråket från stationshuset till Marabouparken

Nätverket hade inför mötet visat att det sannolikt inte blir mycket grönt över i detta stråk sedan alla trafikslag fått ta sitt nödvändiga utrymme. Det var dock en synpunkt som politikerna inte ville lyssna på eftersom det var alldeles för tidigt att uttala sig om det eftersom inte alla underlag, till exempel en trafikplan, fanns framme. Slutsatsen är att utsagan om ett "grönt stråk" bara kan ses som en ambition på det här stadiet och således ingen som helst garanti för en grön stadskärna.

Om den framtida processen

Från en mycket kompetent och erfaren person i publiken konstaterades att innevånarna inte kan påverka särskilt mycket från det att planförslaget är klart och beslutat. Man kan peta en del i samband med detaljplanearbetet, men det är NU i denna del av processen man kan påverka. Han hade också ett förslag att innan det reviderade planförslaget läggs fram för beslut skall staden bjuda in ett antal aktörer att ta fram förslag på torgets utformning, som innevånarna sedan kan tycka till om. Ett utmärkt förslag tyckte många, men det tycktes inte tas ad notam av politikerna.

Slutligen en reflektion. man avser att lägga fram ett färdigt underlag för beslut i kommunstyrelsen den 13 november = om femton arbetsdagar. Förhoppningsvis inser man innan dess att underlagen är för tunna och att man måste ta större hänsyn både till den opinion som finns och också till vad tunga remissinstanser som till exempel Länsmuséet skrivit, på uppdrag av staden, om det historiska värdet av torget.

Tack till alla, politiker och deltagare, som var där. Fortsättning följer, var så säker!
 
Läs hela inlägget »
En mötsdeltagare, Catharina Tunestad, lade upp följande beskrivning av mötet i Facebookgruppen Sundbybergsgruppen:

Var och lyssnade på debatten ikväll (som Sumpanbo) i Folkets Hus.
En debatt som "Nätverket för Trivsam Stadskärna" ordnat och lokalpolitikerna bjudits in till för att ge sina syn- och ståndpunkter.
Det märktes att frågan om bebyggelsens OMFATTNING i det berörda området i centrum - och HÖJDEN på den - är en het potatis, en fråga som berörde alla åhörarna på plats!
Några av politikerna vart mer el mindre utbuade vid några tillfällen, medan andra rev ned applåder för sina synpunkter (och medhåll) om ett större torg med mer grönska och plats för "möten" och olika aktiviteter.
En fråga som "Nätverket för Trivsam Stadskärna" synnerligen brinner för.
Själv passade jag på att lyfta frågan om planen att "smala av" just slutet av Järnvägsgatan, fr Starbäcksgatan och ned mot Duvbo/Ekbacken, där Stadens nuvarande skiss visar att den tänkta bebyggelsen kan komma skjuta i höjden, med mellan 5 till 8 våningar (eller fler) längs med sträckan.
Där Järnvägsgatan kommer bli som smalast kommer de nya husen att endast ha ett avstånd på ca 12 meter ifrån varann!
Det inser nog vem som helst att det inte blir mkt till ljusinsläpp och sol för oss framöver, som bor i de nuvarande fastigheterna längs denna sträcka - om planerna blir verklighet.
Vilket de tyvärr verka bli!
Jag uppmanar alla Sundbybergare, som älskar sin stad för vad den är - och vad den kan bli - att engagera er i frågan om den nya planen för stadskärnan!
Än är det inte helt försent.
Politikerna som var på plats ikv verkade ta visst intryck av oss invånare.
Och några av dem lite mer än andra.
"Nedgrävningen måste ju finansieras med bl.a många bostäder" var moderaternas mantra för kvällen.
"Därför måste det byggas mer på höjden" menade de.
Vid det som väntas bli det Nya Torget, intog dock alla de politiska representanterna en mer försiktig hållning när det gäller just höjden på bebyggelsen som kan tänkas bli aktuell där.
Vänsterpartiet och SD var eg de enda som mer tydligt tog avstånd för en bebyggelse med ex kommersiell verksamhet vid det nya tänkta Torget, som hellre ser utrymme för mer grönt och en liten "park", i linje med Nätverket för Trivsam Stadskärnas önskemål och den modell som de tagit fram.
Ett torg där det finns ordentligt med utrymme för olika lokala happenings och event.
Bilderna nedan (
finns på Facebook) visar Nätverkets modell av hur de tänker sig nya bebyggelsen vid avsmalningen av Järnvägsgatan (fr Starbäcksgatan och väster ut), samt plan för det nya Torget.
Den visar ett betydligt större utrymme för ett torg med grönska, och mer ljusinsläpp för oss som bor längre västerut på Järnvägsg mot Duvbo (genom att placera de nya tänkte husen mittemot med kortsidan mot gatan)!
Ingen som var med på mötet ikväll önskar en "stor, död torgyta" i betong, inte ens politikerna. Där var alla rörande överens.
Majoriteten verkar snarare vilja se ett större, grönt parkliknande torg med minimal bebyggelse (om ens ngn), utöver några enstaka lägre hus/paviljonger med caféer etc.
Någon Sbg-bo nämnde förslaget med "skapa små rum i rummet" av torget med små avgränsningar av träd, bersåer och likn, ngt som noterades av politikerna.
Moderaterna, Mp och Liberalerna har dock inget emot att fler hus byggs på nya Torget, utan tycktes mena att det räcker med ett mindre torg som kretsar kring den nuvarande fontänen utanför Signalfabriken och en bit upp mot nuvarande Järnvägsgatan, ungefär.
Ngt som mottags med flera ljudliga suckar och protester fr publiken/invånarna.
För vi är många som hellre vill se ett lite större torg, med mer uttalad grönska för att skapa bättre förutsättningar för trivsel, spontana mötesplatser och "intimitet" i stadsmiljön!
Det är väl inte att kräva för mkt, eller?
Moderaterna såg mest farhågor i för många buskar och träd. "Det kan påverka tryggheten, spec kvällstid.
Den aspekten måste vi ha med i det här" underströk de.
I klarspråk: gamla ölgubbar, knarkare, unga rånarligor och blottare kan komma att gömma sig bland buskarna och träden...hota tryggheten för oss "vanliga".
Visst, det är möjligt att så KAN ske - men ska denna "trygghets-reservation" fr moderaternas sida få beröva majoriteten av Sundbybergsbornas framtida möjlighet till en berikande grönska mitt i centrum?
Jag tycker personligen inte det!
Du som invånare bestämmer till stor del vad du vill ska komma ut av den här historiska utbyggnaden, med omfattande förändringar av Sundbybergs stadskärna.
Överlåt inte allt åt stadens tjänstemän, politiker och ritnings- och bygg-kåta arkitekter och byggherrar.
Då riskerar vi få monstruösa, fula byggnader som passar illa ihop med befintlig bebyggelse i centrum och igenbyggda torg, "dekorerade" med enstaka taniga buskar, hjälplöst utspridda för skapa trivsel på måfå!
Utnyttja din demokratiska rättighet att tycka till om nya Stadskärnan - innan det är oåterkalleligt försent.
Och slippa den obehagliga frågan fr era barnbarn i framtiden: varför ni bara tittade på, inget gjorde när Sbg:s centrum "ritades om"?
Och det gäller inte bara er som bor i centrala delarna - utan alla i kommunen!
Till sist: tänk en extra ggn på vilket parti du lägger din röst på inför kommande val.
Det kan ha större betydelse än vad du kanske tror...
Läs hela inlägget »

Om stadskärnan utformas enligt ligande förslag (2017-10-18) kommer, enligt politikerna, ett "grönt stråk" att skapas mellan nya stationshuset (nummer 24 på nedersta bilden) och Marabouparken. Den övre bilden illustrerar hur "grönt" det blir sedan man lagt in de trafikslag som beskrivs i planförslaget. Inte mycket yta kvar för aktiviteter, möten och rekreation, eller hur? Dessutom är det så att skuggan av den högre huskroppen i Signalfabriken når fastigheterna vid Järnvägsgatan även vid middagstid vid vår och höstdagjämning.Det innebär att hela bredden på "grönstråket" då ligger i skugga.

På den nedre bilden ser vi hur de föreslagna husen (2, 4 och 8) kastar så långa skuggor att man även vid middagstid på midsommar har svårt att hitta någon solig yta. Än värre är det förstås alla andra dagar på året.

Kanske har vi uppfattat förslaget fel? Några svar kommer säkert under kvällenss möte med politikerna på Folkets Hus klockan 18:00?

Tvärsnitt av "nya" Järnvägsgatan (Signalfabriken till vänster)
Läs hela inlägget »

Sundbybergs nya stadskärna är mycket intressant för fastighetsbolag, det vet vi, särskilt området närmats det vi kallar "Nya Torget". Vi får anta att Infrastrukturbolaget och Kommunstyrelsen blivit uppvaktade av många av dem och att trycket är hårt på att planförslaget skall ge utrymme för exploatering av detta område. Ett konkret exempel på det är Vasakonans "Ansökan om markanvisning i Sundbybergs Centrum" som skickades in till Kommunstyrelsens Mikael T Eriksson i mars 2016 och som sannolikt diskuterats sedan dess, kanske på fastighetsmässan i Cannes några veckor senare. I ansökan inleder Vasakronan med att "Visionen för det nya Sundbybergs Centrum är att skapa ett småskaligt centrum dominerat av bostäder men med stora inslag av kontor handel och service". Med detta sagt presenterar de ett förslag med ett femtonvåningars hus (se bilden ovan) på "Nya Torget" i direkt anslutning till Signalfabriken plus en påbyggnad av "Hemköpsshuset" med flera våningar anslutet med en överbyggnad över Järnvägsgatan till ett lika högt hus (se bild nedan). Läs gärna dokumenten; själva ansökan här, och om "Hemköpshuset" här.

Den här ansökan, liksom andra propåer från fastighetsbolag, är förstås viktig input till arbetet med det reviderade planförslaget. Inte minst på grund av de höga intäkter som de här byggnaderna skulle ge staden om planerna realiserades.

Är det så här vi vill ha det på och runt torget framöver? Läs och gör din röst hörd.

Läs hela inlägget »
Plankarta Sundbyberg 1898 Plankarta Sundbyberg 1898
Nyårsafton närmar sig och därmed 2017 året som startar det decennium som slutar 2027. Det är året då nedgrävningen av järnvägen planeras vara klar och den nya stadskärnan kommer att stå färdig för generationer framåt. Sundbyberg kommer att, som sig bör, vara rejält förändrat sedan staden grundades i slutet av 1800-talet.

Kommer staden att vara mera attraktiv och trivsam än den var då till exempel jag bosatte mig där för snart trettio år sedan? Skattar du dig lycklig över att ha satt ner bopålarna i Sundbyberg eller funderar du på att flytta nu när staden ändrar karaktär? Kommer småstadskänslan och trivsamheten som du värdesätter så högt att försvinna med all exploatering som görs? Själv valde jag, av olika skäl, att lämna Sundbyberg för en ö i Stockholms skärgård för snart tio år sedan, redan innan exploateringstakten var så hög som nu. Från där jag bor försöker jag påverka planeringen av nya stadskärnan så att åtminstone en del av småstadskänslan och det historiska arvet bevaras till kommande generationer. Personligen skulle jag mycket uppskatta om det gamla stationshuset kunde byggas upp på det "nya torget" för att minna om den plats där allting började - där Andaer Petter Löfström sålde de första tomterna.

Häromdagen fick Nätverket Trivsam Stadskärna ett brev från en medlem:
"Har tyvärr gett upp och beslutat mig för att flytta. Droppen var när man beslutade sig för att bygga ett till torn bredvid mig. Tråkigt att man flyttar till Sundbyberg då man önskar en "småstadskänsla" och Sundbyberg har bestämt sig för att bli ett till "mini" Stockholm. Önskar er all lycka till men tror tyvärr att politikerna och kommunalråd etc bara vill bygga överallt där det går och struntar i innevånarna.

Vad tycker du - planerar du att stanna eller flytta och i så fall varför? Hör gärna av dig!

Gott Nytt Decennium önskar jag, Mats Löfström, som skrivit detta blogginlägg!!
Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter