AMFs förslag på station sedd från Solnahållet AMFs förslag på station sedd från Solnahållet


Idag, 1 oktober, fattar Kommunstyrelsen beslut i fråga om att godkänna ett förslag till Intentionsavtal mellan Sundbybergs Stad och AMF om den framtida stationsbyggnaden. Förslaget till avtal finns här.

Nätverkets reaktion på förslaget är inskickad till alla ledamöter i Kommunfullmaäktige och Kommunstyrlsen. Du hittar det här och nedan:


Godkänn inte AMFs förslag på stationsbyggnad!
 
Nätverket för en Trivsam Stadskärna i Sundbyberg har tagit del av förslaget till intentionsavtal och AMFs förslag avseende det framtida stationshuset och området däromkring.
 
1. Intentionsavtalet
Nätverket har inte hunnit till fullo analyserat innehållet i förslaget till intentionsavtal. Det som Nätverket i detta läge dock motsätter sig är slutsatsen att staden ska gå vidare med AMFs förslag som presenteras i bilagorna. Nätverket menar att staden i stället bör ta initiativ till ett nytt och bättre förslag.
 
Skisserna på byggnader motsvarar nämligen inte alls vad som anges i intentionsavtalets text under rubriken ”Stadsbyggnadsmässiga ambitioner”. AMFs förslag står snarare i direkt motsats till dessa ambitioner. Om staden verkligen menar allvar med det som anges i texten, kan man omöjligen ställa sig bakom exploatörens förslag.
 
2. AMFs förslag på stationshus och omgivande område
AMFs förslag, som presenteras i bilagorna, innebär en storskalig, tät bebyggelse från Rosengatan och österut.
 
Enligt förslaget ska stationshuset bestå av tre höga byggnader som till största delen kommer att uppta området mellan IKANO-huset och Hemköpshuset (Vasakronan).
 
Vår grundläggande invändning är att denna byggnation på inget sätt kan motsvara vad stadens ledande politiker försäkrade före valet, nämligen att ”bevara Sundbybergs småstadskaraktär” - senast på ett möte i augusti, arrangerat av Stadskärneföreningen och Företagarna. Man har också i intervjuer och yttranden försäkrat Nätverket om sina ambitioner att bibehålla denna småstadskaraktär (se Nätverkets hemsida).
 
Den höga, breda stationsbyggnaden skulle, som många sundbybergare och Nätverket anser, i hög grad förstöra stadens småstadskaraktär. Byggnaden skulle skapa skuggor, blåsiga passager och göra Sundbybergs torg mindre trivsamt.
 
Slutsats
Nätverket begär att KF inte godkänner AMFs förslag utan söker andra lösningar och/eller exploatörer för en ny idé på det framtida stationshuset och området däromkring. Denna idé måste tydligt motsvara de stadsbyggnadsmässiga ambitioner som anges i avtalstexten och ledande politikers ställningstaganden för bevarandet av Sundbybergs unika småstadskaraktär. 

Läs hela inlägget »

Inför valet kommer här del 3 i en serie intervjuer med politiker som gjordes innan sommaren. Nu med  Peter Schilling (S).

Vill du ladda hem interjun och läsa den i lugn och ro kan du göra det här.

Intervju med Peter Schilling

Peter Schilling Socialdemokraterna träffade Nätverket för en Trivsam Stadskärna på Folkets Hus vid Sturegatan den 27 februari 2018.
 
Syfte med mötet var att få veta vad Schilling och hans partivänner tänkte om det då aktuella förslaget om Sundbybergs stadskärna men också föra fram våra synpunkter.
 
Ekonomi: 
Vi frågade vad Schilling menar ed att byggandet av nya stadskärnan ska vara självfinansierad?  Han förklarade att målet bör vara att uppbyggnaden av den nya stadskärnan ekonomiskt går ihop på samma sätt som andra stora byggprojekt förväntas göra. Om det i slutänden uppstår ett underskott får man diskutera det då. Schilling var alltså inte villig att gå in på möjliga finansieringsalternativ. Idén att ta sig an utmaningar och lösa problem steg för steg i stället för att bestämma allt från början återkom han till vid flera tillfällen.
 
Torget:
På frågan om varför S inte tycks ha någon tydlig uppfattning om torget, ingen vision svarade Schilling att denna gång har man valt att vara öppen och lyssnande inför olika alternativ och idéer som medborgare och organisationer presenterar i stället för att utforma och driva sin egen vision.  Han var angelägen om att vi hade förstått detta och hoppades att vi såg det positiva i sossarnas förhållningssätt.
 
Vi undrade om detta också skulle uppfattas som ett erkännande av Nätverkets och andras opinionsdrivande arbete. Schilling nickade.
 
Resecentrum/Studenthus:
Schilling tror på ett större resecentrum och ett studenthus. Trots att han också vet att stort resecentrum inte har något större ekonomiskt värde för staden så håller han fast vid idén. Varför förblev oklart? Vi fick inget svar, men han förnekade att staden på något sätt är uppbunden till byggherrar, fastighets och markägares förväntningar.
 
Schilling är för studenthuset – men vill inte ha en så bred byggnad som antyds i förslaget från i höstas. Vi frågade varför en hög byggnad just där? Det enda argument som vi hört från staden är att studenthuset kommer att fungera som bullerskydd. Men för det räcker det med en låg byggnad, typ paviljong. Schilling lyssnade men kommenterade inte.
 
Inflödet av solljus på torget blir en nyckelfråga när det gäller beräkning av hushöjder. Schilling tyckte också att man ska utgå ifrån Alviksmodellens gränsvärde som innebär att max 50% av torgytan får vara i skugga klockan 12 vid vårdagsjämningen. Sedan menade Schilling att man får laborera med olika hushöjder och också utformningen av byggnaderna för att hamna innanför vad som är godtagbart.
 
Vi påpekade att inom Nätverket finns olika idéer om hur Resecentrum bör utformas men vi är överens om att det bör vara en låg märkesbyggnad. Det hoppades vi att S också skulle arbeta för.
 

Läs hela inlägget »Inför valet kommer här del 3 i en serie intervjuer med politiker som gjordes innan sommaren. Nu med Lars Lindgren (SLP).

Vill du ladda hem interjun och läsa den i lugn och ro kan du göra det här.
 
     ===============================================================
Samtal med Lars Lindgren SLP
 
Lars Lindgren, Sundbybergs Lokalparti träffade Nätverket för en Trivsam Stadskärna i solskenet på Café Princess uteservering vid Sturegatan den 29 maj 2018.
 
Syfte med mötet var att få veta vad Lindgren och hans partivänner tänkte om det aktuella förslaget om Sundbybergs stadskärna men också föra fram våra synpunkter.
 
Tillsammans granskade vi skissen på programförslaget för stadskärnan. Den blev utgångspunkt för samtalet.
 
Resecentrum
Motivet bakom förslaget om en klossliknande jättebyggnad som enligt skissen kommer att bildas genom en sammanbyggnad av Hemköps-, Svenska kraftnäts-, IKANO-huset och stationshuset hade Lindgren inte mycket att säga om. Han uttryckte själv förvåning över idén och vi diskuterade vilket inflytande som ägare som Wasakronan och eventuellt AMF kan ha haft i sammanhanget, utan att uppnå någon klarhet. Att kommunen skissar på en klossliknande byggnad med stora volymer samtidigt som man menar att man inte har något ekonomiskt att vinna på att bygga på detta sätt är en gåta eller kanske tecken på en dold agenda. Lindgren hade inget klargörande att säga om detta.
 
På frågan om vilken vision han och hans politiska grupp har när det gäller resecentrum hade han inget att presentera utan framhöll vikten av att parametrar som solljus, våningshöjder, siktlinjer etc är vägledande för utformningen. Han ville inte vara mer bestämd men framhöll att nuvarande förslag på bredd, d v s sammanbyggandet av nämnda huskroppar tillsammans med tidigare förslag på höjd är ”djupt problematiskt” . Han talade om vikten av att utgå ifrån rätt ”arkitektonisk höjd” vilket vi inte riktigt förstod och att ”hitta sätt att väva ihop gammalt och nytt”.
 
Studenthuset
Bra med en satsning på ett studenthus, tyckte Lindgren. Att torgytan/stationsplan med studenthuset då blir smal har ju negativa konsekvenser, menade vi. Det behövs inte många våningars höjd för att sikten mot Landsvägens fasader kraftigt begränsas eller försvinner helt. Då har man skapat en ny mur mellan stadskärnans norra och södra sida. Lindgren lyssnade och upprepade vikten av siktlinjer, ljus e t c. Han menade också att studenthuset inte nödvändigtvis måste uppföras där, men några idéer på alternativa lösningar hade han inte. Istället framhöll han att torget inte fick bli en tom och ödslig plats, vilket vi höll med om. Paviljonger är ju den typ av byggnad som både vi och kommunen ser som en viktig komponent i en varierad och levande torgmiljö. Lindgren höll med.
 
Marabouparken och höga hus
Nu föreslås höga hus i direkt anslutning till parkens nordvästra hörn. Det kommer att i grunden förändra parkens karaktär och minska känslan av avskildhet och ro för dem som vistas där. Egentligen bör inte dessa hus byggas alls, menade vi. Lindgren höll med och argumenterade generellt mot höga hus. Han ville kämpa för idén att genomsnittshöjden på byggnation längs järnvägsgatan och området nordväst om Marabouparken ska vara max fem våningar.

Läs hela inlägget »

Inför valet kommer här del 2 i en serie intervjuer med politiker som gjordes innan sommaren. Nu med Stefan Bergström (C).

Vill du ladda hem interjun och läsa den i lugn och ro kan du göra det här.

Vi noterar att centern, liksom nätverket, vill utlysa en arkitekttävling om stationshuset.

     ===============================================================
    
Samtal med Stefan Bergström (C) och Kristina Wilson (C)

Nätverket för en Trivsam Stadskärna, träffade Stefan Bergström och Kristina Wilson från Center på stadshuset den 28:e maj 2018.

Vårt syfte med mötet var att få veta vad centerpartiet tänker och tycker om det aktuella förslaget för Sundbybergs nya stadskärna, speciellt inför arbetet med detaljplan 1.

Torgområdet (tre delar)
Det förslag som har lämnats angående salutorg (del 1) och järnvägspark (del 2) och som finns på bilder kvarstår. C vill ha en vinterträdgård i anslutning till resecentrum. Inget ytterligare sades om detta.

Det nya stationshuset
Stationshuset måste bli en bra byggnad som fungerar ihop med övrig bebyggelse. Centern vill utlysa en arkitekttävlan för stationshuset i syfte att skapa en vacker och funktionell byggnad som speglar stadens historia och som inte är innovativ.
Stationshuset bör innehålla plats för bl.a. cyklar och annan service.
Förslagen från Vasakronan i ansökan om markanvisning fungerar inte i stadsmiljön och heller inte AMF:s förslag (det senare har vi inte sett). Detta gäller alltså Hemköpshuset och Svenska Kraftnät-huset samt ett nytt stationshus. Observera att de husen faktiskt ingår i detaljplan 1.
Det gjordes inga utfästelser om höjden på byggnaden men klart är att det inte ska bli en hög koloss som är hopbyggd med andra befintliga byggnader intill. Solstudier och digitala modeller ska framställas. Det anmärktes särskilt att det inte behöver byggas högt av ekonomiska skäl.

Studenthuset
C vill att det ska byggas ett studenthus men det ska inte bli så högt som åtta våningar. C anser att byggnaden behövs för att avskärma mot Landsvägen men man är medvetna om att det är väldigt smalt på platsen. Även här ska solstudier och digitala modeller framställas.
Järnvägsgatan/grön boulevard
Det framfördes inget särskilt om det området. C verkar gå på den publicerade bilden.
Sammanfattningsvis;
1. Stationshuset ska spegla stadens historia och inte bli en koloss
2. Man ska arbeta vidare för att utforma ett relevant innehåll i byggnaden
3. Arkitekttävling
4. Byggnad för studentbostäder men inte en för hög byggnad
5. Inga bostäder i bottenvåningar på byggnader – kommersiella lokaler för att bevara stadsmiljön

Övrigt
Södra sidan av Järnvägsgatan
C känner inte till något om vad Skandiafastigheter har för planer för södra sidan av Järnvägsgatan. Alltså oklart om både utformning och höjder på eventuella nybyggnader.

Marabouparken
C genom Kristina verkade fullt medveten om parkens särskilda karaktär och att den inte få bli en allmän tummelplats för kringboende med grillning och annan friluftsverksamhet. Detta får ske vid området utmed kajkanten. Parken är och ska förbli vacker och vara till för sitt konstnärliga signum. Hon avfärdade förslag som skulle innebära bostadshus med balkonger hängande intill parkgränsen. Slutsatsen är att C verkar för att Marabouparken inte förlorar sin särart genom exploatering runtomkring. C är emellertid medvetna om att det finns ekonomi i de byggnader som föreslås intill parken.

Läs hela inlägget »

Inför valet publicerar vi nu en serie intervjuer med politiker som gjordes innan sommaren. Först ut är Mikael Eriksson.

Vill du ladda hem interjun och läsa den i lugn och ro kan du göra det här.

Observera gärna Erikssons funderingar om att kunna återbygga gamla stationshuset nära dess ursprungliga plats, något som Nätverket tycker vore ett utmärkt sätt att minna om stadens historia.

       ===============================================================

Här följer intervjun in extenso:

Samtal med Mikael T. Eriksson (M) om Sundbybergs stadskärna efter nedgrävningen.
 
Nätverket för en Trivsam Stadskärna, träffade kommunalrådet Mikael T. Eriksson, Moderaterna, på stadshuset den 31:a maj 2018.
 
Vårt syfte med mötet var att få veta vad moderaterna tänker och tycker om det aktuella förslaget för Sundbybergs nya stadskärna, speciellt inför arbetet med detaljplan 1. Vi ville också föra fram våra synpunkter och argument.
 
Ekonomi
Eriksson menade att stadens ekonomi är god och i balans. Ur investeringssynpunkt är tillgångar i form av fastigheter och mark det viktiga. Den främsta tillgången är Förvaltaren med dess fastigheter.
 
Nedgrävningen av järnvägen kommer att kosta staden drygt en miljard kronor, varav 450 miljoner betalas till Trafikverket under de åtta år som bygget beräknas pågå. Det blir cirka 56 miljoner per år. Därutöver reserveras 350 miljoner för skadeståndsanspråk från fastighetsägare och andra, en siffra som är väldigt osäker. Det förlängda locket kostar staden 230 miljoner och kommer att betalas under två år kring 2030.
 
Staden reserverar ytterligare en miljard för de infrastruktursatsningar (gator, ledningar etc) som nedgrävningen medför. En stor del av dessa ska betalas 2019-2021.
 
Just nu bygger man upp en ekonomisk buffert genom försäljning av mark och fastigheter. Moderaterna är tveksamma till finansiering via lån och menar att de höga fastighetsvärdena och osäkerheten inför framtida räntor och lånevillkor gör att man ”säljer hellre än lånar”.
 
Resecentrum
Resecentrum är den del av detaljplan 1 som är särskilt viktig att diskutera med oss och andra, menade Eriksson.  Moderaterna har inte låst sig kring något förslag eller idé. Däremot har man bett Wasakronan att komma in med ett nytt förslag. Samtidigt talade Eriksson om att eventuellt utlysa en arkitekttävling om resecentrum och som också kan beröra näraliggande byggnader som IKANO-huset vilket ägs av AMF. Vi fick intrycket av att man inte var riktigt klar över vilken väg man ska gå.
 
Efter årsskiftet kommer en utställning och presentation av detaljplan 1 att göras.
 
När det gäller utformningen återkom Eriksson några gånger till idén om en byggnad i olika höjd, d v s som är högre mot Solna för sedan etappvis bli lägre ner mot torget, bland annat för att öppna upp för ljus. Han tänkte sig också en byggnad som anknöt till stadens historia och undrade lite kring det gamla loket som stod vid stationen till någon gång på nittiotalet. Kanske något att hämta hem igen, menade Eriksson. Nätverketpresenterade en bild på det gamla stationshuset som nu skulle kunna bli restaurang, affär etc på torget, en idé vi pratade om en stund.
 
Studenthuset
Nätverketpresenterade en skuggbild som visar konsekvenserna av ett högt resecentrum och studenthus, d v s utifrån tidigare tänkta höjder. Effekten blir förödande både för ljusinflöde och siktlinjer. Eriksson lyssnade och konstaterade bara att dessa problem ska man jobba vidare med i detaljplanearbetet. Men det visade sig också att Eriksson inte var låst kring tanken på ett studenthus just där. Han funderade högt kring alternativ som kanske inte heller kändes så realistiska som en utskjutande fasad på Hemköpshuset mot resecentrum.
 
Visionen
Varför vill man bygga så mycket i stadskärnan, undrade vi. Hur ser er vision ut? Eriksson menade att med fler människor i centrum, både de som arbetar och pendlar ut och in och boende, blir det mer aktivitet, bättre underlag för kommers och service. Och det gör området mer attraktivt och förutsättningarna för företagarna förbättras. Som exempel sa han att stadens analys gav vid handen att det var Swedbanks nya kontor som möjliggjort etableringen av restaurangerna Matilde och Phils Burger.
 
Vi menade att aktivitet och rörelse säkert är bra, men var är brytpunkten? Effekten av hårdexploatering kan också bli trängsel, otrivsel och stress – ett område man reser ifrån och inte reser till.
 
Vi talade om värdet av ljus, luft, natur och grönområden och som varit nyckelord i svensk stadsplanering under många decennier. Tyvärr talar politiker och stadsplanerare inte så mycket om det, trots att forskningen idag visar på betydelsen av sådana kvaliteter för människors hälsa och välbefinnande. Dessa kvaliteter är viktiga förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö, påpekade vi, det räcker inte bara med mycket folk och aktivitet. Eriksson kommenterade inte detta men lyssnade i alla fall.  Vi får säkert anledning att återkomma till frågan om visionen för stadskärnan.
 
Järnvägsgatan
Staden har genom planprogrammet öppnat upp för förändringar längs Järnvägsgatans södra sida. Idag ser man en enda lång fasad här från Esplanaden och västerut. Stadens tanke är att ge möjlighet för fristående byggnader med volym emellan sig. Fem våningar i snitt har moderaterna tänkt sig under förutsättning att detta kopplas till idén om ”hängmattan”, d v säga att man bygger högre i stadskärnans östra och västra del. Vi kontrade med ”skidbacken” som alternativ; något högre, kanske, i väster och lägre (läs resecentrum) i öster.
 
Marabouparken
Diskussionen om Marabouparken kommer upp i detaljplan 3, någon gång efter 2020, påpekade Eriksson. Vi tog ändå chansen och uttryckte vår oro över hög byggnation precis vid parkens nordvästra hörn. Eriksson menade att man inte ska läsa förslaget som att höga hus ska byggas kloss inpå parken. Först och främst kommer en cykel- och promenadväg att finnas emellan park och byggnader, kanske också med utrymme för transporter och uttryckningsfordon. Men detta var något som Eriksson inte ville gå vidare med nu.
 
När det gäller området mellan parken och Bällsta å, tidigare båtupplägg, vill man bibehålla avgränsningen mot parken, men skapa en portal i grönskan.

Läs hela inlägget »

Arbetet med detaljplan nummer ett  (se bild och beskrivning längst ner) för stadskärnan har pågått några månader. Nätverket följer det aktivt, deltar i öppna möten och söker dialog med berörda tjänstemän och politiker. Nu senast var vi med på Trafikverkets samråd kring Mälarbanan den 2 maj. Läs bifogad rapport och ta del av många intressanta fakta och frågeställningar kring planerna. Vi fick också  bra samtal med Kristina Wikman, stadens projektledare för nya stadskärnan,  och fick att veta nu just nu arbetar man framför allt med ett stort antal utredningar och förstudier. Det gäller dagvatten, buller, risker, tekniska frågor kring höjd, bredd, trafik, ledningar med mera. Det är först efter sommaren som planen tar mer tydlig form men det är  bra om vi kommer in i dialog med tjänstemännen redan nu, menade Kristina.
 
Vi behöver bli fler som är aktiva i detta viktiga arbete! Ring gärna någon av de personer som finns med under ”Kontakter” om du har möjlighet och intresse av att delta. Nästa kända aktivitet är Trafikverkets nästa informationsmöte som är i allaktivitetshuset den 15 maj klockan 17:30.

Detaljplan nr 1 är det gulmarkerade på bilden. Den omfattar:
Hela området från Ekensbergsbron (plus perrongen på Solnasidan) i öster med Resecentrum/stationshuset och därtill området nellan Stationshuset och Signalfabriken som är indelat i tre delar; stationsplan, järnvägspark och salutorg samt därtill gröna stråket bort till Marabouparken i väster – alltså egentligen nuvarande Järnvägsgatan. Observera att området där Terracomhusen (Järnvägsgatans södra sida) står idag tillhör detaljplan nr 2.

Läs hela inlägget »

Måndagen den 12 mars tog Kommmunstyrelsen beslutet att anta det föreslagna planprogrammet för nya stadskärnan. Det är riktlinjerna för hur staden kommer att gestaltas efter det att järnvägen grävts ner.  Ett historiskt beslut med betydelse i sekler framöver.
 
Någon egentlig diskussion eller debatt föregick inte beslutet. En representant för SLP läste upp ett yrkande (se nedan) vars fyra sista punkter i allt väsentligt överensstämmer med nätverkets synsätt.  Någon debatt uppstod inte  och ingen yrkade bifall. Regina Kevius kommentera hushöjderna och  den uppskattade totala bostadsytan (BTA) som skall byggas .  Hon sa att hus har tagits bort vid torget och istället höjts i de västra delarna vid marabouparken samt själva stationshuset, men att hon inte räknat på ny snitthöjd. Hon kunde heller inte svara på en fråga om hur stor BTA som tagits bort jämfört med den planprogram som var ute på remiss. Däremot bekräftade hon att hushöjderna kommer sättas i detaljplanerna som tydligen planeras att vara klara någon gång 2020-2022.
 
Den enda som i övrigt hade något att säga om detta historiskt viktiga ärende var SD som poängtera att det var bra att det tycks ha blivit mer fria ytor och de yrkade att inga bostäder skulle vara på torget. På detta genmälde Stefan Bergström, Centern och ordförande i Exploateringsutskottet, att det inte planeras någon bebyggelse alls på torget, vilket ju är korrekt om man med "torget" menar det nuvarande torget och det gamla stationsområdet( del 1 och 2 i bilden ovan) . Sannolikt invände SD mot det planerade "studentboendet", men om det huset blev det ingen diskussion alls. Socialdemokraterna sa bara att de står helt bakom det av Alliansen framlagda förslaget. 

Nu börjar detaljplanearbetet. Då fastställs hur det kommer att se ut i Sundbybergs stadskärna fårn 2027 och i sekler framöver. Var med och påverka!

Läs hela inlägget »

Nätverket Trivsam Stadskärna ordnade en fest på torget för att vi lyckats påverka planförslaget för Sundbybergs nya stadskärna så att det idag finns hopp om att slutresultatet efter detaljplanerna kan komma att bli riktigt bra.

Kvällen till ära hade kung Bore beslutat sig för att hålla sig borta. Vi kunde glädjas åt många besökare vid bordet under tältet på torget, där man visade en nygjord helt aktuell modell av stadskärnan baserad på uppgifterna från det senaste planförslaget. Den väckte stort intresse inte minst illustrationen av hur delar av torget kommer att skuggas av byggnaden som sägs skall bli ett studentboende.

Stämningen var god både vid vårt bord och inne i Framtidspaviljongen där kommunen visade kartor och bilder ur planförslaget. Per Janse gav i inledningsanförandet en kort historik av nätverkets nu mer än tvååriga historia. Han konstaterade att arbetet har gett stora, påtagliga förbättringar av miljön på torget jämfört med det hiskeliga förslag som från början fanns och som de styrande länge med iver argumenterades för. Så sent som i höstas dök ju också upp, i viss hemlighet, ett reviderat förslag också det med mycket höga byggnader på torget. Efter protester från oss och andra är dessa nu borta sånär som på ”studenthuset” som bevisligen kastar otrivsamma skuggor på torgets yta. Så Pers varning om att det fortfarande finns mycket att göra och bevaka när detaljplanerna nu kommer igång är mycket berättigad. Frågetecken finns också för de höga husen norr om Marabouparken, som skall bevakas.

Därefter följde intervjuer med centerns Stefan Bergström och socialdemokraten Peter Schilling. Mikael T. Eriksson hade valt att inte ställa upp. Intervjuerna genomfördes i vänskaplig anda. De två politikerna var ense om det mesta förutom någon mindre skillnad i grundinställningen till hur nedgrävningen skall finansieras. Här vet vi dock sedan tidigare att kommunen svängt. Från ett oavvisligt krav på att exploateringsintäkterna skall täcka kostnaderna för nedgrävningen, till att nu mena att man givetvis skall sträva efter att sälja den nya marken så dyrt som möjligt. Skulle inte intäkterna räcka får man finansiera investeringen på annat sätt, till exempel med långfristiga lån eller genom att använda det överskott som finns i kommunen. Bergström gav också ett intressant svar på hur höga husen norr om Fabriksparken mot Järnvägsgatan kommer att bli. Han menade att de sannolikt inte kommer att bli högre än de på andra sidan gatan, vilket är en mycket stor skillnad från de tolvvåningstorn som stod som fyrtorn i det ursprungliga förslaget.  I vimlet syntes också representanter för V, SLP och SD så uppslutningen var god, liksom samtalstonen.  


Sammanfattningsvis var det ett värdigt firande av en liten men mycket viktig delseger på vägen mot det som har potential att bli Sveriges trivsammaste offentliga mötesplats och en stilfull entré till en stad full av charm och egen intressant historia.

Läs hela inlägget »
Illustration: Arkitema Architects Illustration: Arkitema Architects
En artikel i Mitt i Sundbyberg har rubriken:
Stadsdelscentrumen i Rissne, Hallonbergen och Ör såldes till privata aktörer under förra året. Under 2018 kommer flera projekt i centrumen att ta fart.

Man frågar sig oroligt om planer finns att också sälja ut torget (=den öppna platsen mellan Signalfabriken och nya Resecentrum) till privata aktörer och skapa en lösning liknande den i Ör? Det är ju politiskt opportunt och bejakas av flera partier eftersom det är så lönsamt för kommunen. Några fastighetsbolag, till exempel Vasakronan har också presenterat förslag i den riktningen.

Planförslaget för stadskärnan skall beslutas i mars, varefter detaljplaner kommer att tas fram. Idag visar planförslaget höga byggnader, liknande de i Ör, på torget (husen 2,4, 8 och 16 på bilden på nästa blogginlägg).

Vi måste alla nu se till påverka planförslag och detaljplaner så att torget efter nedgrävningen blir en öppen trivsam plats med gröna ytor och låga paviljonger!
Läs hela inlägget »
Skuggor mitt på dagen midsommartid Skuggor mitt på dagen midsommartid
Under hösten har Sundbybergs politiker och tjänstemän arbetat med att ta fram ett reviderat förslag till planprogram för stadskärnan. En viktig unput i deras arbete var den samrådsredogörelse som Infrastrukturbolaget tagit fram och Kommunstyrelsen antagit. I den framgår tydligt att Sundbybergarna önskar se ett ljust, öppet torg i stadskärnan.

Efter vad vi föstått kommer det förslag som presenteras vid tre tillfällen med start tisdag 5 december att föreslå tre höga bygggnader (hus nummer 2, 4 och 8 på bilden) på torget. Skulle det genomföras kommer Sundbybergare inte att få någon sol på torget och besökare från Resecentrum (hus nummer 16) kommer att komma ut i skugga.

(Det här förslaget har beskrivits och diskuterats med olika partier under hösten. Materialet har dock inte gjorts tillgängligt då det förklarats som arbetsmaterial).

Ingenting är dock hugget i sten. Ännu. Kom och säg vad du tycker - lösning för sol och  grönt, ljust och trivsamt eller en med ständig skugga som är mer kortsiktigt ekonomisk lönsam för kommunen?

Ställ också gäna frågan om var torget är någonstans i modellen? Eller hur väl förslaget rimmar med de rekommendationer som Länsmuseet och Sundbybegs stadsmuseum ger om vikten att bevara och visa upp stadens intressanta historia?
Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter