God fortsättning på det för stadens utveckling väldigt viktiga 2023

Under 2023, eller kanske i början av 2024,  kommer beslut att fattas om detaljplanerna för vår stads nya stadskärna. Än finns tid att påverka och Nätverket kommer att göra allt vi kan för att planerna på höghus runt Järnvägsgatan och Marabouparken inte kommer att genomföras.
Se avsnittet "Änglarna gråter" nedan.

Var med du också - ta kontakt med någon av oss (se uppgifter här).

En berättelse om nätverkets historia sedan starten 2016 och vad som kommer att hända framåt, framförallt påverkan på detaljplan Västra, finns i vårt JULBREV.

Både det ena och det andra i vår verksamhet kostar en slant. Hjälp oss gärna att hålla ångan uppe genom att Swisha 0704 895 951 och märk med "Stadskärnan". Alla bidrag, stora som små, mottas tacksamt.
 

 STORT TACK PÅ FÖRHAND - DIN MEDVERKAN OCH DITT STÖD BEHÖVS!
 

                                                      Det går att påverka!!!

Ofta känns det hopplöst och man känner vanmakt över detatjplaneförslag som okänsliga politiker kommer med. Men, om man är många och lägger ner massor av engagemang och tid, så går det påverka. Bilden ovanför är från en modell av det förskräckliga förslag som 2016 togs fram över hur området mellan stationen och Signalfabriken skulle vara utformat med många höga byggnader på den öppna ytan och desutom ett fult mastodonthus som station . Nätverket Trivsam Stadskärna bildades och protesterade under många år och fick till slut igenom det förslag som idag ligger (nedersta bilden). Men det var ingen lätt process och många på kommunen hävdade envist och länge att de höga husen behövdes av ekonomiska skäl och att de också bidrog till en "intimisering" av torget (nyord påkommet i processen). De ekonomiska argumenten känns igen från de detaljplaner som nu är ute för samråd. Dags att åter kavla upp ärmarna!

MEN, vi i nätverket behöver bli många flera!! Hör gärna av dig till oss!

                                                    Änglarna gråter


Modellen för hur Sundbybergs stadskärna kommer att se ut visas nu i modellform. Ovan visas några axplock. Till vänster visualiseras Detaljplan Västra. De vita (och svagt ljusgrå) husen ovan och till vänster om Marabouparken ingår i den planen. De gråa husen, som tar vid längst till höger på bilden, är början på plan Södra Järnväg. Lägg märk det höga grå jättehuset som utgör starten på den planen!

Till höger ser vi detaljplan Södra Järnväg. Här syns de gråa husen från vänster längs Järnvägsgatan förbi Siewerts mot Esplanaden. På bilden syns även den färdiga etapp 1 av Fabriksparken (bakom Willys), den nu pågående etapp 2 samt den kommande etapp 3 som avslutas med två höga och ett ännu högre hus ungefär mitt bakom Siewerts.  På samma bild ser man även, ovanför husen längs Bällstaån,  höga tillbyggnader på husen längs Löfströms Allé.

Man kan bland annat notera att Marabouparken kommer att omgärdas av höga byggnader, vilka förtar all den trivsel och känsla av ostördhet som nu gör parken attraktiv. En bit upp i parken syns en jämförelsevis liten byggnd med orange tegeltak. Där låg tidigare Sundbybergs gård, som tyvärr på grumliga grunder revs 1936 för att ge plats åt Marabous expansion. På gården bodde familjen Löfström och det var där Anders Petter och hans fru Emma gjorde upp planerna för den stad, Sundbyberg, som de grundade på 1870-talet. Högst upp på båda bilderna ser vi hur man strävat efter att skapa en trivsam miljö med låga byggnader, mycket ljus och grönska i en skala som är helt annorlunda än den förskräckliga "nya stadskärnan". Det kommer inte att finnas något kvar till kommande generationer som minner om historien och hur trivsamt och attraktivt Sundbyberg en gång var för alla, också för dem som inte hade en välfylld plånbok.

Hur blev det så här? Är det något som Sundbybergare efterfrågat - att staden ska expandera hejdlöst (det talas om mål på 80-90000 innevånare i Sveriges till ytan minsta kommun!) Nej, det känns som om alltihop är något av en sinkadus. Kommunfullmäktiga fattade för mer än tio är sedan beslutet att järnvägen skulle grävas ned utan att redogöra för konsekvenserna. När det sedan gick upp för politikerna att detta skulle kosta staden mycket pengar (senaste bud cirka 7 miljarder) har strategin för byggandet hela tiden varit att maximera intäkterna för försäljning av den egna marken och att bygga många attraktiva, dyra bostäder och lokaler som lockar till sig människor och företag med höga inkomster. Vi i nätverket frågade politikerna , och frågar fortfarande, om det är ekonomin som styr utvecklingen av nya stadskärnan eller om det är viktigare att åstadkomma en miljö som bidrar till hög livskvalitet i staden. Sedan 2016 har vi fått svaret, ofta ganska aggresivt, att det självklart inte är ekonomin som styr, och att man minsann tittar på andra sätt att finansiera investeringen i järnvägen. Vi vet nu att det hela tiden varit en lögn. Så var det med den demokratin och reultatet är skrämmande. Som sagt, änglarna gråter, och det gör säkert Anders Petter, Emma och många, många sundbybergare också!
 

                Slutspurten av detaljplaneringen av Nya stadskärnan

Nu är vi som ni vet inne på slutet av slutspurten av detaljplaneringen av Nya stadskärnan.

Här kommer Nätverkets yttranden över stadens detaljplaner för "Järnväg, torg och promenad". Läs igenom vad vi skrivit och gör dina egna yttranden till Sundbybergs stad. Du får gärna använda Nätverkets yttranden som dina egna. Nu är sista chansen att yttra dig om förslaget och vara med och se till att vi får en luftig, ljus och trivsam stadskärna i Sundbyberg nu och för kommande generationer. 

Vi hoppas också att du kan komma på mötena i Folkets hus, Sturegatan 12, med Sundbybergs stad och säga din mening om detaljplanerna.
När det gäller detaljplan "Järnväg, torg och promenad" är mötet den 30 augusti 2022 mellan kl 17.00-19.00. Skriftliga yttranden kring denna detaljplan ska lämnas in till Sundbybergs stad senast den 31 augusti 2022. Det är alltså kort om tid

  Var med och påverka utformningen av Västra delen av stadskärnan

När det gäller samråd "Västra delen" blir det två möten; den 31 augusti kl. 17.00-19.00 och den 1 september kl. 17.00-19.00 i Folkets hus.
Skriftliga yttranden när det gäller ”Västra delen” ska ha inkommit senast den 5 september 2022.

Det här är din chans att yttra dig. Blir det här förslaget verklighet har vi varit med om att utan protester skapa en miljö som är mörk och otrivsam, väldigt långt ifrån det som tidigare utmärkt Sundbyberg. Dessutom har vi förstört Marabouparkens lugn och skönhet!

Nätverkets yttrande finner du här. Läs igenom vad vi skrivit och gör dina egna yttranden till Sundbybergs stad. Du får gärna använda Nätverkets yttranden som dina egna.

     Planeringen av Nya Stadskärnan är ett hån mot demokratin.

Sundbybergs stadskärna genomgår nu under något decennium den största förändring som någonsin skett. Du som bor och verkar i vår stolta stad borde ha getts möjlighet att aktivt delta i och påverka utformningen och beslutsprocessen kring förändringen.

MEN, sorgligt men sant, har politikerna inför den allra sista möjligheten att påverka den nya stadskärnan innan beslut fattas några dagar efter valet valt att lägga samrådstiden mitt i semestern och det enda samrådsmötet den 30 augusti i år. Du som har mail har EN (1) dag på dig att skicka in din synpunkt, alla andra må tiga still. Se hela tidplanen i klippet.

Trots medborgarnas yttryckliga önskemål från tidigare samråd om vikten av att hålla byggnaderna så få och så låga som möjligt runt stationen och de nya torgen  och trots alla löften vi fått i samtal med politiker om att så skulle bli fallet i det slutliga förslaget till detaljplan, har vi nu att på rekordkort tid tycka till om ett nytt förslag (se bilden). Nya och ännu högre hus presenteras och att stationshuset är lågt och trivsamt beror enbart på att stadens tjänstemän inte förstod att lyssna på dem (inklusive Nätverket) som påpekade att man inte kan bygga annat än låga hus i närheten av en säkerhetszon.

Detta är ett HÅN MOT DEMOKRATIN så mycket mer som de synpunkter som medborgare gav under det första samrådet har till stora delar negligerats i liggande förslag som alltså presenterar helt nya påbyggnader och också ett helt nytt hus vid torget, som kommer att skymma både sol och tidigare trevliga siktlinjer.

Skäms alla folkvalda och tjänstemän som aktivt medverkat i den här chararaden!

Hoppas att du lämnar dina synpunkter, trots allt (se nedan hur du gör). Hänvisa gärna till Nätverkets yttrande, som vi publicerar här så snart det är färdigt.

Yttranden ska ha inkommit senast den 31 augusti till
Sundbybergs stad
Stadsbyggnadsavdelningen
17292 Sundbyberg
eller mailas till
kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Observera att om du inte lämnar synpunkter så kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Foto: Thomas Prim år 1979 Foto: Thomas Prim år 1979

En idé - Loket tillbaka till Sundbyberg station
 

Sundbybergs historia är intimt förknippad med järnvägen. Sundbybergs grundare A.P. Löfström var drivande i att få järnvägen mellan Stockholm-Västerås dragen genom Sundbyberg där stationen stod färdig 1876. För att minna om det fanns tidigare ett av de gamla ångloken uppställt på torget (se bilden). Det togs senare bort men finns bevarat på museum i Nora.

Visst vore det trevligt om loket kunde få komma hem och ställas upp någonstans i anslutning till den nya stationen. Tillsammans med en liten historisk utställning om vår stad kommer det att påminna alla besökare vart de har kommit och om vår stads stolta historia, något som är viktigt i en tid av ständig, snabb förändring.

Kontakta oss gärna och säg vad du tycker om den här idén eller om du har andra tankar vad som skulle kunna lyfta stationen och göra den trivsam.

 

I hösten 2021 besökte Anders Bolin och Birgitta Lind SPF i Sundbyberg och beskrev Nätverkets arbete. SPF gjorde ett referat som du hittar här.
Anders och Birgitta avslutade med att understryka vikten av uthållighet och att fler måste engagera sig för en trivsam stadskärna. Flera av deltarna hörsammade uppmaningen och anmälde sig för fortsatt information och deltagande i det framtida arbetet, vilket var mycket glädjande.

Nätverket är öppet för alla. Se kalendern för kommande aktiviteter. Kom med du också! På kontaktsidan hittar du vart du kan vända dig.

Vi verkar för att Sundbyberg skall få en trivsam stadskärna efter nedgrävningen av järnvägen

Vi anser att kommunens planförslag för stadskärnan efter nedgrävningen gör våld på Sundbybergs själ och särart, dess småstadskänsla, ljus och öppenhet. Därför har ett nätverk bildats som vill inspirera till intresse och handling. NU säger vi till kommunpolitiker i alla partier och andra berörda: ”det är inte för sent att ändra sig!” När allt är klart om cirka tio år uppstår ett centrum som vi får leva med i generationer. är det för sent att ångra sig!
 

Nätverket har en Facebook-grupp

Den heter Nätverket Trivsam Stadskärna i Sundbyberg.

Fem huvudspår

Det är framförallt fem områden som vi fokuserar på och vill se förändingar:

  1. Nya Torget, som nätverket anser skall vara en öppen, trivsam plats. Där skall inte byggas annat än paviljonger (enplanshus med sadeltak).
  2. Resecentrum som man bör överväga att göra till en märkesbyggnad.
  3. Måttfull bebyggelse på Järnvägsgatan. Husen skall ges en utformning och höjd som passar med befintlig bebyggelse i centrum.
  4.  Marabouparken får inte förstöras (se bland annat om Marabouparken i kapitel 8 i nätverketss yttrande).
  5. Sturegatan - ”Sundbybergs själ” - fredas från ovarsam exploatering.

Nätverket i media

Debatten om stadskärnan och Nätverkets ativiteter i media nu på egen sida.
 

Både det ena och det andra i vår verksamhet kostar en slant. Hjälp oss gärna genom att Swisha 0704 895 951 och märk med "Stadskärnan" eller direkt vid tillfällen som bjuds.                  STORT TACK PÅ FÖRHAND!