Slutspurten av detaljplaneringen av Nya stadskärnan

Nu är vi som ni vet inne på slutet av slutspurten av detaljplaneringen av Nya stadskärnan.

Här kommer Nätverkets yttranden över stadens detaljplaner för "Järnväg, torg och promenad". Läs igenom vad vi skrivit och gör dina egna yttranden till Sundbybergs stad. Du får gärna använda Nätverkets yttranden som dina egna. Nu är sista chansen att yttra dig om förslaget och vara med och se till att vi får en luftig, ljus och trivsam stadskärna i Sundbyberg nu och för kommande generationer. 

Vi hoppas också att du kan komma på mötena i Folkets hus, Sturegatan 12, med Sundbybergs stad och säga din mening om detaljplanerna.
När det gäller detaljplan "Järnväg, torg och promenad" är mötet den 30 augusti 2022 mellan kl 17.00-19.00. Skriftliga yttranden kring denna detaljplan ska lämnas in till Sundbybergs stad senast den 31 augusti 2022. Det är alltså kort om tid

  Var med och påverka utformningen av Västra delen av stadskärnan

När det gäller samråd "Västra delen" blir det två möten; den 31 augusti kl. 17.00-19.00 och den 1 september kl. 17.00-19.00 i Folkets hus.
Skriftliga yttranden när det gäller ”Västra delen” ska ha inkommit senast den 5 september 2022.

Det här är din chans att yttra dig. Blir det här förslaget verklighet har vi varit med om att utan protester skapa en miljö som är mörk och otrivsam, väldigt långt ifrån det som tidigare utmärkt Sundbyberg. Dessutom har vi förstört Marabouparkens lugn och skönhet!

Nätverkets yttrande finner du här. Läs igenom vad vi skrivit och gör dina egna yttranden till Sundbybergs stad. Du får gärna använda Nätverkets yttranden som dina egna.

     Planeringen av Nya Stadskärnan är ett hån mot demokratin.

Sundbybergs stadskärna genomgår nu under något decennium den största förändring som någonsin skett. Du som bor och verkar i vår stolta stad borde ha getts möjlighet att aktivt delta i och påverka utformningen och beslutsprocessen kring förändringen.

MEN, sorgligt men sant, har politikerna inför den allra sista möjligheten att påverka den nya stadskärnan innan beslut fattas några dagar efter valet valt att lägga samrådstiden mitt i semestern och det enda samrådsmötet den 30 augusti i år. Du som har mail har EN (1) dag på dig att skicka in din synpunkt, alla andra må tiga still. Se hela tidplanen i klippet.

Trots medborgarnas yttryckliga önskemål från tidigare samråd om vikten av att hålla byggnaderna så få och så låga som möjligt runt stationen och de nya torgen  och trots alla löften vi fått i samtal med politiker om att så skulle bli fallet i det slutliga förslaget till detaljplan, har vi nu att på rekordkort tid tycka till om ett nytt förslag (se bilden). Nya och ännu högre hus presenteras och att stationshuset är lågt och trivsamt beror enbart på att stadens tjänstemän inte förstod att lyssna på dem (inklusive Nätverket) som påpekade att man inte kan bygga annat än låga hus i närheten av en säkerhetszon.

Detta är ett HÅN MOT DEMOKRATIN så mycket mer som de synpunkter som medborgare gav under det första samrådet har till stora delar negligerats i liggande förslag som alltså presenterar helt nya påbyggnader och också ett helt nytt hus vid torget, som kommer att skymma både sol och tidigare trevliga siktlinjer.

Skäms alla folkvalda och tjänstemän som aktivt medverkat i den här chararaden!

Hoppas att du lämnar dina synpunkter, trots allt (se nedan hur du gör). Hänvisa gärna till Nätverkets yttrande, som vi publicerar här så snart det är färdigt.

Yttranden ska ha inkommit senast den 31 augusti till
Sundbybergs stad
Stadsbyggnadsavdelningen
17292 Sundbyberg
eller mailas till
kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Observera att om du inte lämnar synpunkter så kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Foto: Thomas Prim år 1979 Foto: Thomas Prim år 1979

En idé - Loket tillbaka till Sundbyberg station
 

Sundbybergs historia är intimt förknippad med järnvägen. Sundbybergs grundare A.P. Löfström var drivande i att få järnvägen mellan Stockholm-Västerås dragen genom Sundbyberg där stationen stod färdig 1876. För att minna om det fanns tidigare ett av de gamla ångloken uppställt på torget (se bilden). Det togs senare bort men finns bevarat på museum i Nora.

Visst vore det trevligt om loket kunde få komma hem och ställas upp någonstans i anslutning till den nya stationen. Tillsammans med en liten historisk utställning om vår stad kommer det att påminna alla besökare vart de har kommit och om vår stads stolta historia, något som är viktigt i en tid av ständig, snabb förändring.

Kontakta oss gärna och säg vad du tycker om den här idén eller om du har andra tankar vad som skulle kunna lyfta stationen och göra den trivsam.

 

I hösten 2021 besökte Anders Bolin och Birgitta Lind SPF i Sundbyberg och beskrev Nätverkets arbete. SPF gjorde ett referat som du hittar här.
Anders och Birgitta avslutade med att understryka vikten av uthållighet och att fler måste engagera sig för en trivsam stadskärna. Flera av deltarna hörsammade uppmaningen och anmälde sig för fortsatt information och deltagande i det framtida arbetet, vilket var mycket glädjande.

Nätverket är öppet för alla. Se kalendern för kommande aktiviteter. Kom med du också! På kontaktsidan hittar du vart du kan vända dig.

Vi verkar för att Sundbyberg skall få en trivsam stadskärna efter nedgrävningen av järnvägen

Vi anser att kommunens planförslag för stadskärnan efter nedgrävningen gör våld på Sundbybergs själ och särart, dess småstadskänsla, ljus och öppenhet. Därför har ett nätverk bildats som vill inspirera till intresse och handling. NU säger vi till kommunpolitiker i alla partier och andra berörda: ”det är inte för sent att ändra sig!” När allt är klart om cirka tio år uppstår ett centrum som vi får leva med i generationer. är det för sent att ångra sig!
 

Nätverket har en Facebook-grupp

Den heter Nätverket Trivsam Stadskärna i Sundbyberg.

Fem huvudspår

Det är framförallt fem områden som vi fokuserar på och vill se förändingar:

  1. Nya Torget, som nätverket anser skall vara en öppen, trivsam plats. Där skall inte byggas annat än paviljonger (enplanshus med sadeltak).
  2. Resecentrum som man bör överväga att göra till en märkesbyggnad.
  3. Måttfull bebyggelse på Järnvägsgatan. Husen skall ges en utformning och höjd som passar med befintlig bebyggelse i centrum.
  4.  Marabouparken får inte förstöras (se bland annat om Marabouparken i kapitel 8 i nätverketss yttrande).
  5. Sturegatan - ”Sundbybergs själ” - fredas från ovarsam exploatering.

Nätverket i media

Debatten om stadskärnan och Nätverkets ativiteter i media nu på egen sida.
 

Både det ena och det andra i vår verksamhet kostar en slant. Hjälp oss gärna genom att Swisha 0704 895 951 och märk med "Stadskärnan" eller direkt vid tillfällen som bjuds.                  STORT TACK PÅ FÖRHAND!